معرفی پرسنل

 • آمنه رستمی

  آمنه رستمی

  دیپلم خدمات
 • عاطفه میان بندی

  عاطفه میان بندی

  فوق لیسانس روانشناسی مربی بهداشت
 • مرضیه محمدیان

  مرضیه محمدیان

  فوق لیسانس مشاورخانواده مشاور
 • سپیده کاهانی

  سپیده کاهانی

  لیسانس حسابداری معاون پرورشی
 • محبوبه حسینی

  محبوبه حسینی

  لیسانس حسابداری معاون اجرایی
 • معصومه خرمکی

  معصومه خرمکی

  فوق دیپلم آموزش ابتدایی معاون آموزشی
 • زهرا کاخکی زاده

  زهرا کاخکی زاده

  لیسانس آموزش ابتدایی مدیر